Ik heb geen leerling-stagiair op stage


3de graadBSOTSO
1ste leerjaarOffice & Retail Assistant
Organisatiehulp
Verzorging
2de leerjaarOffice & Retail Assistant
Organisatiehulp
Verzorging
Business & IT
Marketing & Management
Sociale en technische wetenschappen
3de leerjaarBusiness support
Kinderzorg
Logistics
Organisatie-assistentie
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Leerlingenstages komen uitsluitend voor in het voltijds onderwijs. In het kader van de herwaardering van het BSO en TSO nemen leerlingenstages een belangrijke plaats in omdat ze een hefboom vormen voor de noodzakelijke aansluiting tussen de onderwijs- en de beroepswereld.

Voor alle derdegraadsleerlingen betekent een zinvolle leerlingenstage, in blok of alternerend, dan ook een absolute meerwaarde.

Met de organisatie van leerlingenstages wil de school volgende doelstellingen realiseren:

 • de leerling-stagiairs confronteren met hun toekomstig werkmilieu en met de volle realiteit van het beroep;
 • het leren toepassen van de verworven kennis, vaardigheden en attitudes door het verrichten van allerlei taken in een concrete werksituatie;
 • het leren ontdekken door de leerling-stagiairs van eigen kwaliteiten en werkpunten (zelfkennis) en hen het nut doen inzien van de door de school bijgebrachte basiscompetenties (K/V/A);
 • het bevorderen van de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid;
 • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en het bevorderen van de sociale vaardigheden en attitudes die professioneel belangrijk zijn;
 • het leren gebruiken van nieuwe gereedschappen, apparaten en machines, die in een school niet altijd voorhanden zijn;
 • het bijbrengen van werkervaringen rond het gebruik van professionele machines en technieken binnen een realistische werkomgeving; dit en vorig punt zijn hetzelfde
 • het leren rekening houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg bij het uitvoeren van de stageactiviteiten;
 • de kwaliteit van de vorming op school verhogen door de transfer van ervaringen op de stageplaats.

Blokstage

Blokstage is een leerlingenstage die gedurende één of meerdere weken achter elkaar in een bedrijf of onderneming plaats heeft, soms meermaals per jaar.

Blokstage komt in onze school voor in de volgende studierichtingen:

 • 5 Verzorging (11 weken)
 • 6 Verzorging (11 weken)
 • 7 Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (11 weken)
 • 7 Kinderzorg (11 weken)
 • 7 Logistiek (8 weken)
 • 5 Organisatiehulp (11 weken)
 • 6 Organisatiehulp (11 weken)
 • 7 Organisatie-assistentie (11 weken)

Alternerende of vaste leerlingenstage

De leerling-stagiair loopt een vast aantal uren per week stage buiten de school, bijvoorbeeld een vaste halve of een hele dag gedurende het hele schooljaar.

Vaste leerlingenstage komt in onze school enkel voor in de derde graad Office & Retail Assistant en in het 7de specialisatiejaar Business support.

Er wordt, afhankelijk van de studierichting, gekozen voor alternerende stage of blokstage of een mengeling van de twee.

Ervaringsstage

In de studierichting Sociale en technische wetenschappen volgen de leerling-stagiairs een kortlopende ervaringsstage van 1 week, in Marketing & Management en Business & IT is dat 2 weken.

In 5 Office & Retail Assistant willen we de leerling-stagiairs de kans geven om kennis te maken met stageactiviteiten op de gekozen stageplaats voor volgend schooljaar. Wij sturen hen daarom twee weken op observatiestage. Ondanks de korte duur van deze stage zijn wij ervan overtuigd dat dit initiatief een enorme meerwaarde biedt voor de leerling-stagiairs om achteraf ook gemotiveerd te kunnen werken in een stageplaats die past bij hun aanleg en interesse.

Werkplekleren 

Leerlingen van 7 LOG, 7 OA en 7 KZ hebben werkplekleren in het lessenrooster staan.

Tijdens het werkplekleren volgen de leerlingen zoveel mogelijk de werkregeling van de werkplek. Op de meeste plaatsen is dat 36 klokuren.

Wij hebben volgende afspraken gemaakt in verband met het berekenen van het aantal klokuren werkplekleren: 

 • hele dag: telt 7 klokuren of volgens regime bedrijf/instelling;
 • halve dag: telt 4 klokuren of volgens regime bedrijf/instelling.

Het organiseren van werkplekleren gebeurt als volgt: 

 • 7 LOG: in principe 7 werkuren (in klokuren) op donderdag, tussen 6 en 22 uur;
 • 7 OA: in principe 4 werkuren (in klokuren) op woensdag, tussen 8 en 12 uur. zijn dikwijls andere uren
 • 7 KZ: van 12u tot 13u speelplaatsbegeleiding in een basisschool
De stagegever is diegene die zijn onderneming of instelling openstelt voor en medewerking verleent aan de leerlingenstages. In principe is dit de directie van het stagebedrijf of stageonderneming.

De stagegever kan uit de profit- of de non-profitsector komen en moet voldoen aan de vooropgestelde criteria om in aanmerking te komen als stageplaats.

De stagegever moet instaan voor:

 • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de leerling-stagiair als gelijkgestelde werknemer;
 • de info en opleiding over specifieke veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk;
 • het terbeschikking stellen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vooral de eerste twee punten zijn van toepassing op de leerling-stagiair. Wat kledij en beschermingsmiddelen betreft, mag de leerling-stagiair ook die van de school gebruiken.

De stagementor is het personeelslid van de stagegever (bedrijf, instelling) dat belast is met het onthaal en de praktische begeleiding van de leerling-stagiair op de werkvloer. De stagementor is aangesteld als de verantwoordelijke van de stagegever. Het zijn de stagementor en de stagebegeleider van de school die in onderling overleg de lijst met stageactiviteiten moeten vastleggen, de leerling-stagiair moeten begeleiden op de werkvloer en periodiek een beoordeling moeten uitspreken over de leerling-stagiair.

Het takenpakket van de stagementor bestaat uit:

 • als vaste contactpersoon fungeren voor de leerling-stagiair;
 • de leerling-stagiair wegwijs maken op de stageplaats;
 • uitleg geven over de veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften en over de praktische regeling op de werkplek;
 • de leerling-stagiair vertrouwd maken met zijn werkpost door hem praktische instructies te geven over zijn werk;
 • informatie geven over de werkomgeving en de geldende gedragsregels en procedures;
 • de leerling-stagiair evalueren in overleg met de stagebegeleider van de school.
De stagebegeleider is een personeelslid van de school dat belast is met de voorbereiding, het toezicht, de pedagogische begeleiding en de evaluatie van de leerlingenstage in overleg met de stagementor. De eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling ligt bij de stagebegeleider.
Als u graag een leerling-stagiair wil aannemen neemt u best contact op met de stagecoördinator van de school.
Voor het studiedomein Personenzorg is dit mevrouw Livina Van Esser ([email protected]).
Voor het studiedomein Handel is dit mevrouw Lize Meewis ([email protected]).