Wie is wie?


In een grote school is het noodzakelijk om de nodige structuur uit te bouwen. We zijn een school met een luisterend oor en willen graag zorg dragen voor de brede ontwikkeling van onze jongeren.

Centrum voor leerlingenbegeleiding


Onthaalteam 

 • Is de eerste contactpersoon voor leerlingen, ouders, scholen en externen.
 • Geeft afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijst door naar het begeleidingsteam of externe diensten.
 • Ondersteunt de school om de schoolinterne zorg te optimaliseren.

Begeleidingsteam 

 • Begeleidt leerlingen en hun ouders.
 • Brengt ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart.
 • Coördineert individuele zorgtrajecten.
 • Zet zich in om ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren en de veiligheid te garanderen bij verontrustende situaties.
 • Immig Feyen – Psychologisch consulent
 • Greet Wertelaers – Psychologisch consulent
 • Okke Vandermeulen – Psychologisch consulent
 • Eline Sybers – Maatschappelijk werkster

Preventief medisch team 

 • Is er voor alle leerlingen.
 • Voert medische consulten en vaccinaties uit.
 • Volgt leerlingen met besmettelijke ziekten op en adviseert de school.
 • Loopt trajecten in het kader van de gezondheidszorg.
 • Lisbeth Van de Broek – Arts
 • Renate Gielissen – Paramedisch werkster

Bereikbaarheid

 • Maandag: 08.30 u – 12.00 u en 17.00 u – 19.00 u
 • Dinsdag: 08.30 u – 17.00 u
 • Woensdag: 08.30 u – 16.00 u
 • Donderdag: 08.30 u – 17.00 u
 • Vrijdag: 08.30 u – 16.00 u

Tijdens de schoolvakanties is he tCLB bereikbaar op volgende momenten:

 • Herfstvakantie van 29/11 tot 31/11
 • Kerstvakantie op 3 en 4 januari
 • Krokusvakantie
 • Paasvakantie op 9, 10, 18 en 19 april.
 • Zomervakantie tot 11/7 en vanaf 16/8

[email protected]

 • Elke maandag, disndag en donderdag van 17.00 u tot 21.00 u.
 • Woensdag van 14.00 u tot 21.00 u.
 • Gratis en anoniem.
 • Tijdens de schoolvakanties gesloten.

Staf


De staf, het middenkader van de school, stippelt de algemene beleidspunten van de school uit en staat in voor een goede dagdagelijkse werking.
De directieraad bestaat uit:

 • Ludo Jacobs (algemeen directeur)
 • Kurt Convents (pedagogisch directeur personeel)
 • Linda Packlé (pedagogisch directeur leerlingen)
 • Veronique Dufour (coördinator)
 • Ronny Meertens (coördinator)
 • Livina Van Esser (technisch adviseur-coördinator)
 • Jan Thoelen (pedagogisch ICT-coördinator)

Leerlingenbegeleiding


Beste leerling,
Als je jong bent, ligt de toekomst voor je!
Jong zijn is een uitdaging.
Soms kan het wel eens goed fout lopen!
Hoe reageer je dan?
Gom jij je problemen weg of heb je de moed om ze aan te pakken?

Wij willen graag naar je luisteren en met je praten in volledige discretie en vertrouwen. Wij zijn er voor jou en samen met jou bekijken we hoe we verder jouw problemen aanpakken.

Wie?

 • Ingrid Tyskens (Lonne Moonen ad interim)
 • Sofie Peeters

Hoe kan ik de leerlingenbegeleiding contacteren?

 • Ofwel kom je rechtstreeks naar het bureau (lokaal 9) tijdens de schooluren
 • Ofwel maak je een afspraak via je leraar, klassenleraar of leerlingendienst
 • Ofwel stuur je een bericht via smartschool
 • Ofwel via e-mail naar [email protected] of [email protected]

Op die manier weten we dat je ergens mee zit en kunnen we je op een discrete manier laten roepen via de leerlingendienst.

Heb je dringende problemen en zijn we op dat moment niet aanwezig dan kan je je altijd wenden tot het CLB (Centrum Voor Leerlingenbegeleiding) die ook een permanentie hebben binnen onze school.

Praten over persoonlijke problemen is soms moeilijk, maar ermee blijven rondlopen is nog veel moeilijker!

Kom maar eens praten…

Leerlingenraad


De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen die zich inzet om het jullie, de leerlingen van onze school, zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar om dit goed te kunnen doen moeten jullie je mening natuurlijk wel laten horen!

Onze leerlingenraad komt minstens 6 keer samen in het bijzijn van de pedagogisch directeur.

Ouderraad


De hoofdverantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze jongeren ligt bij de ouders, de school staat hen bij. Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten komt de school én de ouders ten goede.

Bekijk hier de flyer!

Ouders en leerkrachten zijn immers intens bezig met de vorming en de ontwikkeling van dezelfde kinderen.

De ouderraad geeft vorm aan de inspraak van de ouders in onze school. Elk jaar opnieuw roept het alle ouders op tot de ouderraad toe te treden. Daarbij is het de bedoeling om tot een groep te komen die al onze leerlingen kan vertegenwoordigen. Om rekening te kunnen houden met specifieke problemen tracht de ouderraad mensen aan te trekken uit de verschillende gemeenten waar onze leerlingen vandaan komen.

Als de ouders en de school positief kunnen samenwerken, komt dat het kind ten goede. Daarom een ouderraad!

Indien u vragen heeft, kan u via e-mail contact opnemen via [email protected] of rechtstreeks met de voorzitter: [email protected]

Pedagogische raad


De pedagogische raad wordt rechtstreeks verkozen door de personeelsleden. Alle graden en onderwijsvormen zijn erin vertegenwoordigd. De pedagogische raad vergadert op regelmatige basis en bespreekt problemen en initiatieven die verband houden met de pedagogische-didactische aanpak, de materiële omkadering, de schoolorganisatie en het welbevinden van het personeel.

Schoolraad


De schoolraad werd in 2005 opgericht om de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen te mobiliseren rond het opvoedingsproject van de school.

In deze raad zetelen:

 • 3 vertegenwoordigers van het personeel
 • 3 afgevaardigden van de ouders
 • 3 vertegenwoordigers van de leerlingen
 • 3 vertegenwoordigers uit het socio-economisch milieu

De schoolraad kiest een voorzitter. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Hij zetelt zonder stemrecht. In het begin van het schooljaar wordt op Smartschool de samenstelling van de schoolraad bekend gemaakt aan ouders, leerlingen en personeel.

De schoolraad overlegt en adviseert o.a. rond:

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
 • het nascholingsbeleid
 • het beleid inzake pedagogische projecten
 • het opstellen en wijzigen van het schoolreglement
 • het vastleggen van de lijst van bijdragen die aan de ouders worden gevraagd
 • het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan
 • het opstellen of wijzigen van het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van uren-leraar en punten
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
 • elk ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten, de doelgroep leerlingen en het tijdstip waarop de stages worden georganiseerd
 • elk ontwerp van beslissing inzake bepaalde infrastructuurwerken

De leden van de schoolraad hebben verder recht op informatie over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven.

Cellen en diensten in onze school


Coördinatie

 • Veronique Dufour
 • Livina Van Esser
 • Ronny Meertens

Directie

 • Ludo Jacobs (algemeen directeur)
 • Kurt Convents (pedagogisch directeur)
 • Linda Packlé (pedagogisch directeur leerlingen)

Drukkerij

 • Hilde Sourbron

Facilitaire dienst

 • Jan Bas

ICT-coördinatie

 • Kurt Braeken
 • Brecht Jonckers
 • Jan Thoelen

Leerlingendienst

 • Hilde Hoedemakers
 • Caroline Van Baelen

Onthaal & organisatie

 • Marijke Schepers
 • Bea Vreys

Ondersteuning

 • Michaël Coninx