Wie is wie?


Group_people_iconIn een grote school is het noodzakelijk om de nodige structuur uit te bouwen. We zijn een school met een luisterend oor en willen graag zorg dragen voor de brede ontwikkeling van onze jongeren.

Wij voorzien in onze school:

Verder voorzien wij volgende cellen/diensten in onze school:


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wil je precies weten wat het CLB betekent, wat je van de medewerkers van het CLB kan verwachten, welke vragen je hen kan stellen en hoe ze met jouw vragen omgaan, dan kan je bij ons terecht.

Voor onze school bestaat het CLB-team uit volgende medewerkers:

 • Elke Geebelen – Psycho-pedagogisch werker (contactpersoon van de school)
 • Filiz Yilmaz – Maatschappelijk werker
 • Renate Gielissen – Sociaal verpleegkundige
 • Lisbeth Van de Broek – Schoolarts

De CLB-medewerkers zijn op school bereikbaar op volgende dagen:

 • Woensdag: voormiddag    (blinde spreekkamer)
 • Ook op andere dagen zijn de CLB medewerkers bereikbaar, maar dan kan je best een afspraak maken.

Wil je iemand van het CLB spreken, dan ga je best als volgt te werk:

Indien je vragen hebt ivm je studiekeuze, kan je best een berichtje doen via gmail of je kan ook altijd je naam opgeven aan het leerlingensecretariaat.

Voor alle andere vragen (vb. over leren leren, welbevinden,…) kan je best een afspraak maken via de leerlingenbegeleiding of via gmail.

Je kan ook rechtstreeks een afspraak maken:

 • telefonisch: 089/46 97 30
 • persoonlijk: VCLB, Grauwe Torenwal 11, 3960 Bree
 • via mail: [email protected]

Je kan ook altijd een kijkje nemen op onze website op volgend adres: http://www.vclblimburg.be


Staf

De staf, het middenkader van de school, stippelt de algemene beleidspunten van de school uit en staat in voor een goede dagdagelijkse werking. De directieraad bestaat uit:

 • Ludo Jacobs (algemeen directeur)
 • Kurt Convents (pedagogisch directeur personeel)
 • Marc Timmermans (administratief directeur)
 • Linda Packlé (pedagogisch directeur leerlingen)
 • Sofie Peeters (coördinator)
 • Jo Palmers (coördinator)
 • Livina Van Esser (technisch adviseur-coördinator)
 • Ingrid Tyskens (leerlingenbegeleiding)
 • Jo Breukers (directiesecretaresse)
 • Jan Thoelen (pedagogisch ICT-coördinator)
 • Lize Meewis (coördinator studiegebied Handel)

Leerlingenbegeleiding

Beste leerling,
Als je jong bent, ligt de toekomst voor je!
Jong zijn is een uitdaging.
Soms kan het wel eens goed fout lopen!
Hoe reageer je dan?
Gom jij je problemen weg of heb je de moed om ze aan te pakken?

Wij willen graag naar je luisteren en met je praten in volledige discretie en vertrouwen. Wij zijn er voor jou en samen met jou bekijken we hoe we verder jouw problemen aanpakken.

Wie?

De leerlingenbegeleidster van het Sint-Augustinusinstituut is Ingrid Tyskens. Op haar kan je iedere dag beroep doen!

Hoe?

 • Ofwel kom je rechtstreeks naar het bureau (lokaal 9) tijdens de schooluren
 • Ofwel maak je een afspraak via je leraar, klassenleraar of leerlingendienst
 • Ofwel stuur je een bericht via smartschool
 • Ofwel via mail: Ingrid Tyskens ([email protected])

Op die manier weten we dat je ergens mee zit en kunnen we je op een discrete manier laten roepen via de leerlingendienst.

Heb je dringende problemen en zijn we op dat moment niet aanwezig dan kan je je altijd wenden tot het CLB (Centrum Voor Leerlingenbegeleiding) die ook een permanentie hebben binnen onze school (zie CLB).

Praten over persoonlijke problemen is soms moeilijk, maar ermee blijven rondlopen is nog veel moeilijker!

Kom maar eens praten…


Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen die zich inzet om het jullie, de leerlingen van onze school, zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar om dit goed te kunnen doen moeten jullie je mening natuurlijk wel laten horen!

Onze leerlingenraad komt minstens 6 keer samen in het bijzijn van de pedagogisch directeur.


Ouderraad

De hoofdverantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze jongeren ligt bij de ouders, de school staat hen bij. Een goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten komt de school én de ouders ten goede.

Ouders en leerkrachten zijn immers intens bezig met de vorming en de ontwikkeling van dezelfde kinderen.

De ouderraad geeft vorm aan de inspraak van de ouders in onze school. Elk jaar opnieuw roept het alle ouders op tot de ouderraad toe te treden. Daarbij is het de bedoeling om tot een groep te komen die al onze leerlingen kan vertegenwoordigen. Om rekening te kunnen houden met specifieke problemen tracht de ouderraad mensen aan te trekken uit de verschillende gemeenten waar onze leerlingen vandaan komen.

Als de ouders en de school positief kunnen samenwerken, komt dat het kind ten goede. Daarom een ouderraad!

Indien u vragen heeft, kan u via e-mail contact opnemen ([email protected])


Pedagogische raad

De pedagogische raad wordt rechtstreeks verkozen door de personeelsleden. Alle graden en onderwijsvormen zijn erin vertegenwoordigd. De pedagogische raad vergadert op regelmatige basis en bespreekt problemen en initiatieven die verband houden met de pedagogische-didactische aanpak, de materiële omkadering, de schoolorganisatie en het welbevinden van het personeel.


Schoolraad

De schoolraad werd in 2005 opgericht om de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen te mobiliseren rond het opvoedingsproject van de school.

In deze raad zetelen:

 • 3 vertegenwoordigers van het personeel,
 • 3 afgevaardigden van de ouders,
 • 3 vertegenwoordigers van de leerlingen,
 • 3 vertegenwoordigers uit het socio-economisch milieu.

De schoolraad kiest een voorzitter. De directeur is adviserend lid van de schoolraad. Hij zetelt zonder stemrecht. In het begin van het schooljaar wordt op Smartschool de samenstelling van de schoolraad bekend gemaakt aan ouders, leerlingen en personeel.

De schoolraad overlegt en adviseert o.a. rond:

 • de bepaling van het profiel van de directeur,
 • het studieaanbod,
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties,
 • het nascholingsbeleid,
 • het beleid inzake pedagogische projecten,
 • het opstellen en wijzigen van het schoolreglement,
 • het vastleggen van de lijst van bijdragen die aan de ouders worden gevraagd,
 • het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan,
 • het opstellen of wijzigen van het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB,
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten,
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van uren-leraar en punten,
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school,
 • elk ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten, de doelgroep leerlingen en het tijdstip waarop de stages worden georganiseerd,
 • elk ontwerp van beslissing inzake bepaalde infrastructuurwerken.

De leden van de schoolraad hebben verder recht op informatie over alle aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven.


Coördinatie

 • Sofie Peeters
 • Livina Van Esser
 • Lize Meewis

Directie

 • Ludo Jacobs (algemeen directeur)
 • Kurt Convents (pedagogisch directeur)
 • Marc Timmermans (administratief directeur)
 • Linda Packlé (pedagogisch directeur leerlingen)

Directiesecretaresse

 • Jo Breukers

Drukkerij

 • Hilde Sourbron

Facilitaire dienst

 • Jan Bas.

Financiële dienst

 • Mario Pytka
 • Sabien Smeets
 • Marleen Verheyen

ICT-coördinatie

 • Kurt Braeken
 • Brecht Jonckers
 • Jan Thoelen

Leerlingendienst

 • Hilde Hoedemaekers
 • Caroline Van Baelen

Onthaal en organisatie

 • Marijke Schepers

Personeelsadministratie

 • Els Dirckx.

Algemene ondersteuning

 • Lene Jans
 • Michaël Coninx
 • Evi Van de Poel

Back to Top